ที่มา : การละเล่นพื้นบ้านภาคใต้-ซัมเป็ง www.openbase.in.th/node/8020

ประวัติความเป็นมา

         ซัมเปงเป็นการเต้นรำพื้นบ้านที่นิยมกันในหมู่ชาวไทยเชื้อสายมลายู
  แถบ 3 จังหวัดภาคใต้ คือ ปัตตานี ยะลา และนราธิวาส ตลอดจนในแถบ
  ประเทศมาเลเซีย  เป็นการเต้นรำที่ได้รับอิทธิพลแบบอย่างมาจากพวกสเปน    ในราวพุทธศตวรรษที่ 22-24  ที่เดินทางเข้ามาติดต่อค้าขายในย่านเอเชีย       ตะวันออกเฉียงใต้  และได้ยึดครองฟิลิปปินส์เป็นอาณานิคม แต่ได้ดัดแปลง
   กระบวนการเต้นรำให้เหมาะสมเป็นแบบฉบับของท้องถิ่นตนเอง 
   และชื่อ    “ซัมเปง” ก็เป็นคำที่เพื้ยนกลายเสียงมาจากคำว่า “สเปน” นั้นเอง

 
 

            ซัมเปงแพร่เข้ามายังแหลมมลายูโดยผ่านพวกมลายูที่อาศัย
   อยู่ตามหมู่เกาะต่างๆ  ทางตอนใต้ของฟิลิปปินส์ ในยุคแรกนิยม
   เต้นรำกันเฉพาะในวังของเจ้าเมืองและบ้านขุนนางก่อน  เพื่อตอน
   รับแขกบ้านแขกเมือง  ต่อมาจึงแพร่หลายไปสู่ชาวและเป็นที่นิยม
   แพร่หลายคู่กับรองเง็ง  เป็นการเต้นรำแบบคู่ชายหญิงคล้ายกัน
   (ประทุ่ม ชุ่มเพ็งพันธุ์.  2548, 246)

 

 

 

          
<<< Home >>>                                <<< Back >>>                            <<< Next >>>