45
 

7 ตัวอย่างเพลงกล่อมเด็กไทยมุสลิมภาคใต้ (ต่อ)

                                                                                      
                                                                                        

                                            บูฤง แกแนะ แกแนะ                    โดะ ดี ปองฮง ปาละฮ์
                                  บือแซ ดารีโตะ แนแนะ                          ฌาแง อาแมะ ออแฤ มาละฮ์
คำแปล
เจ้านกน้อยเอย                     เกาะที่ต้นกะพ้อ
ปู่ย่าตายายสอนไว้ว่า                                    อย่าเอาเยี่ยงอย่างคนเกียจคร้านเอย

 

                        
                                                                                         

                                      แมเฤาห์ ซูโงะ บูงา รายอ                    บูงอ ดือระดะ บาตัน บันดูรี
                            ปันปูวัน อีนี เตาะเละ บันจาลอ                   ลูปอ ฮาบิฮ์ สกาลอ ยายี
คำแปล
ดอกชบาสีแดงจริง                      ดอกทองหลางต้นมีหนาม
ผู้หญิงเชื่อไม่ได้                                       ลืมสัญญาง่ายเอย  
    


 

                                          
                                                                                           

                                    รูเมาะ กือจิ ตียัง ซรีบู                             รูเมาะ บือซา ตียัง ซือปูตง
                       กือจิ กือจิ ตูโระ อีบู                                              บือซา บือซา ตูโระ อูตง
คำแปล
บ้านเล็กเสาเป็นพัน                     บ้านใหญ่เสาอันเดียว

เล็กๆตามแม่                                          ใหญ่แล้วตามดวง

 

 

                                                                                         
                                                                                           ว

                                                      วา วา บูแล                                 วา บูแล ตือราญูอ ตีฆอ
                                         ฆี รูเมาะฮ์ เตาะแว                                  เตาะแว ตีเดาะ ตือฆอ
คำแปล
ว่าววงเดือนเอย                           เชือกผูกว่าวสามตัว
ไปบ้านยาย                                             ยายก็ไม่พูดด้วยเอย 

 

 


                                                                                           

                                       อาเนาะ อาเนาะ นาบี                                อาดอ ตูโญะฮ์ ออแฤ
                         ตีกอ ลือลากี                                                           อัมปัต ปือราปูแว
                         กอเซ็ง อับดุลเลาะ                                                  อิบรอฮิม ฟาตีเมาะ
                         แยนะ มากรือซง                                                     ซีตีรอกีเยาะ
คำแปล
ลูก ลูกพระนาบี                                     มีเจ็ดคน
เป็นชายสามคน                                      เป็นหญิงสี่คน
กอเซ็ง อับดุลเลาะ                                  อิบรอฮิม ฟาตีเมาะ
แยนะ มากรือซง                                      ซีตีรอกีเยาะเอย

 

 
(มัลลิกา คณานุกรักษ์,  2524 : 35,43,48,51,61 )
5
 

 

 
:: งานเทคโนโลยีทางการศึกษา สำนักทรัพยากรการเรียนรู้คุณหญิงหลง อรรถกระวีสุนทร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ::
 
45
s