แบบสำรวจความพึงพอใจในการให้บริการ ปิงบประมาณ 2551
สำนักทรัพยากรการเรียนรู้คุณหญิงหลง อรรถกระวีสุนทร

ท่านเป็น บุคลากรมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ประเภท
อาจารย์ บุคลากรสายสนับสนุน นักศึกษา นักเรียน มอ.ว.
หรือ
บุคคลภายนอก    


         ท่านมีความพึงพอใจในการบริการต่อไปนี้ในระดับใด

1. บริการ ยืม-คืน (หากท่านไม่เคยใช้บริการ โปรดข้ามไปตอบบริการถัดไป) มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย 

น้อยที่สุด

1.1 ความรวดเร็วในการให้บริการ
1.2 ความถูกต้องในการให้บริการ
1.3 ผู้ให้บริการ
1.4 ความคิดเห็นเกี่ยวกับบริการยืม-คืน
2. บริการตอบคำถาม (หากท่านไม่เคยใช้บริการ โปรดข้ามไปตอบบริการถัดไป) มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย 

น้อยที่สุด

2.1 ความรวดเร็วในการให้บริการ
2.2 ความถูกต้องในการให้บริการ
2.3 ผู้ให้บริการ
2.4 ความคิดเห็นเกี่ยวกับบริการตอบคำถาม
3. บริการโสตทัศนวัสดุ (หากท่านไม่เคยใช้บริการ โปรดข้ามไปตอบบริการถัดไป) มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย 

น้อยที่สุด

3.1 ความรวดเร็วในการให้บริการ
3.2 ความถูกต้องในการให้บริการ
3.3 ผู้ให้บริการ
3.4 ความคิดเห็นเกี่ยวกับบริการโสตทัศนวัสดุ
4. บริการวารสาร (หากท่านไม่เคยใช้บริการ โปรดข้ามไปตอบบริการถัดไป) มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย 

น้อยที่สุด

4.1 ความรวดเร็วในการให้บริการ
4.2 ความถูกต้องในการให้บริการ
4.3 ผู้ให้บริการ
4.4 ความคิดเห็นเกี่ยวกับบริการวารสาร
5. บริการยืมระหว่างห้องสมุด (หากท่านไม่เคยใช้บริการ โปรดข้ามไปตอบบริการถัดไป) มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย 

น้อยที่สุด

5.1 ความรวดเร็วในการให้บริการ
5.2 ความถูกต้องในการให้บริการ
5.3 ผู้ให้บริการ
5.4 ความคิดเห็นเกี่ยวกับบริการยืมระหว่างห้องสมุด
6. บริการสืบค้นสารสนเทศ/อินเตอร์เน็ต (หากท่านไม่เคยใช้บริการ โปรดข้ามไปตอบบริการถัดไป) มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย 

น้อยที่สุด

6.1 ความรวดเร็วในการให้บริการ
6.2 ความถูกต้องในการให้บริการ
6.3 ผู้ให้บริการ
6.4 เครื่องคอมพิวเตอร์/เครื่องพิมพ์
6.4 ความคิดเห็นเกี่ยวกับบริการสืบค้นสารสนเทศ/อินเตอร์เน็ต
7. บริการถ่ายเอกสาร มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย 

น้อยที่สุด

7.1 ความรวดเร็วในการให้บริการ
7.2 ผู้ให้บริการ
7.4 ความคิดเห็นเกี่ยวกับบริการถ่ายเอกสาร
8. บริการรับฝากของ มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย 

น้อยที่สุด

8.1 ผู้ให้บริการ
8.4 ความคิดเห็นเกี่ยวกับบริการรับฝากของ
9. บริการตรวจผู้ใช้บริการบริเวณประตูทางเข้า - ออก มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย 

น้อยที่สุด

9.1 ผู้ให้บริการ
9.4 ความคิดเห็นเกี่ยวกับบริการตรวจผู้ใช้ฯ

 

         ข้อเสนอแนะอื่น ๆ (โปรดแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับสิ่งที่ท่านพอใจ/ไม่พอใจ และข้อเสนอแนะอื่น ๆ ของการให้บริการห้องสมุด)

ขอบคุณที่กรุณาตอบแบบสอบถาม
เราจะพยายามปรับปรุงเพื่อท่านทุกคน