แนะนำหนังสือให้ห้องสมุดจัดซื้อ

 
ชื่อ-สกุล
  นักศึกษาปริญญาตรี นักศึกษาปริญญาโท อาจารย์ ข้าราชการ/พนักงาน บุคคลภายนอก
สังกัดคณะ
ภาควิชา
E-mail
โทรศัพท์
ลำดับที่ 1  
ผู้แต่ง
ชื่อหนังสือ
สำนักพิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ ปีที่พิมพ์ ราคา จำนวนที่ต้องการ เล่ม
   
ลำดับที่ 2  
ผู้แต่ง
ชื่อหนังสือ
สำนักพิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ ปีที่พิมพ์ ราคา จำนวนที่ต้องการ เล่ม
   
ลำดับที่ 3  
ผู้แต่ง
ชื่อหนังสือ
สำนักพิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ ปีที่พิมพ์ ราคา จำนวนที่ต้องการ เล่ม
   
ลำดับที่ 4  
ผู้แต่ง
ชื่อหนังสือ
สำนักพิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ ปีที่พิมพ์ ราคา จำนวนที่ต้องการ เล่ม


กรุณาตรวจสอบความถูกต้องก่อน click ส่งข้อมูล